بازار تولید

ما مشتریانی در بازارهای داخلی و خارج از کشور داریم. فروش سالانه بیش از 400 واحد، مدیر فروش می تواند به انگلیسی روان صحبت کند تا ارتباط خوبی داشته باشد. بازارهای اصلی فروش ما:

آسیای جنوب شرقی، اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی، آسیا